cart red

Reklamace, vrácení zboží

Reklamace se provádějí dle platného reklamačního řádu (viz níže).

Reklamace zboží musí splňovat všechny náležitosti reklamačního řádu jinak nebude reklamace uznána.

 • vyskytne-li se vada na zboží je nutné bez zbytečného odkladu toto zboží reklamovat
 • nelze však zaměňovat záruční dobu s životností výrobku
 • při reklamaci je nutné předložit prodejní doklad s datem a cenou nákupu
 • konečné rozhodnutí reklamovaného zboží náleží výrobci

Pokud se jedná o vadu zboží nového, nepoužívaného, má zákazník právo na jeho výměnu.

 

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ (v pdf)

 

Platný reklamační řád (dle obchodního zákoníku)

společnost DTcars Transport s.r.o., se sídlem Bezručova 607, Česká Skalice 552 03, IČO 04296770 stanoví pro případ reklamace vad a servisních oprav zboží dodaného kupujícímu na základě kupní smlouvy případně smluv jiných, ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku a § 612 - 627 obč. zákoníku, tento reklamační řád:

 1. Podle ustanovení § 428 odst. (1) obchodního zákoníku a § 599 občanského zákoníku, je kupující povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil nebo zjistit měl po jeho převzetí od prodávajícího či po jeho předání dopravci na smlouvou určeném místě. Pokud toto místo určeno není, pak po předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu zboží do místa určení.
  Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které při vynaložení veškeré odborné péče zjistit mohl, jak mu ukládá ust. § 427 obchodního zákoníku.
  Je-li na zboží poskytnuta záruční doba, musí být reklamace uplatněna v této době, neboť nedodržení záruční lhůty má za následek zánik práva kupujícího na její uplatnění podle § 626 občanského zákoníku.
  Záruční lhůta je stanovena v délce 24 měsíců pro soukromé používání a v délce 12 měsíců při používání v podnikatelské činnosti. Vyjímku tvoří zboží s kratší dobou použitelnosti.
 2. Od okamžiku převzetí zboží kupujícím, pokud není uvedeno nebo smluvními stranami sjednáno jinak.
 3. Pokud kupující zboží neprohlédne nebo nezajistí jinak aby toto zboží bylo prohlédnuto poté, kdy na něj přejde nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nárok z vad při této prohlídce zjistitelných jen tehdy, když nezvratně prokáže, že tyto vady zboží mělo již v době přechodu tohoto nebezpečí škody.
 4. Právo kupujícího z vad zboží nemůže být přiznáno, jestliže kupující nepodá prodávajícímu zprávu o vadách zboží bez zbytečného odkladu poté, co:
  1. kupující tyto vady zjistil,
  2. při vynaložení odborné péče zjistit měl při prohlídce, kterou je podle ust. § 427 odst. (1) a (2) ObZ povinen učinit,
  3. vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče později, avšak nejpozději do dvou let od doby dodání zboží, případně od doručení zboží do místa určení ve smlouvě stanoveného.
  U vad na něž se vztahuje záruka za jakost, platí místo této lhůty záruční doba.
  Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu dodaného zboží mezi údaji v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím, činí předkládací lhůta tři pracovní dny.
 5. Oznámení o reklamaci je kupující povinen oznámit prodávajícímu písemně ve lhůtách, které jsou uvedeny v čl. 3. tohoto reklamačního řádu. Kupující v něm musí uvést všechny zjištěné vady, jak se projevují a nárok, který na jejich základě uplatňuje. Pokud tyto vady svým rozsahem naplňují podstatné porušení kupní smlouvy (§ 345 odst. (2) ObZ ) prodávajícím, je kupující oprávněn uplatnit některý z následujících nároků:
  • odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné,
  • dodání chybějícího množství zboží,
  • odstranění právních vad,
  • odstranění vad opravou,
  • přiměřenou slevou z kupní ceny,
  • odstoupení od smlouvy v tom případě, že vada činí zboží neupotřebitelným, nedá se odstranit a zboží nelze vyměnit za jiný druh zboží.
  Jestliže vady představují jiné než podstatné porušení kupní smlouvy (§ 346 odst. (1) ObZ), může kupující uplatnit některý z těchto nároků:
  • dodání chybějícího množství zboží,
  • odstranění ostatních vad zboží,
  • slevu z kupní ceny.
  Pokud je kupující v prodlení v oznámení volby svého nároku ve lhůtě tří pracovních dnů, může uplatnit nároky jako při nepodstatném porušení smlouvy. Tuto volbu je kupující povinen označit již v písemném uplatnění reklamace, přičemž při podstatném porušení smlouvy má kupující právo volby kteréhokoliv z výše uvedených nároků. Prodávající je oprávněn posoudit vady kupujícím uplatňované jen s ohledem na vlastnosti zboží ve smyslu uzavřené kupní smlouvy.
 6. Pozáruční opravy uplatňuje kupující v servisním středisku na adrese firmy.
 7. Při uplatňování reklamace je nutné, aby kupující předložil doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány a nebo jiným způsobem prokázal koupi u prodejce.
  Prodávající poskytuje záruku na dodané zboží dle údajů uvedených na dodacím listě v délce a za podmínek, které stanovil. Po dobu faktického odstraňování vad na zboží se počítání záruční doby zastaví. Všechny tyto skutečnosti musí být v protokolu o převzetí zboží do záruční opravy uvedeny.
  Zboží, které nevykazuje zjevnou výrobní závadu, je nutno nejdříve řádně otestovat. Proto není možná jeho okamžitá výměna. Doba k provedení testů je pracovních 10 dnů.
  Současně prodávající poskytuje na vybrané druhy zboží záruku za jakost, na základě které přejímá písemně závazek, že jím dodané zboží bude po stanovenou dobu způsobilé pro použití k danému účelu. Záruční doba započne běžet dnem převzetí zboží kupujícím, popřípadě dnem vystavení dodacího listu či předávacího protokolu.
  Záruka za jakost zboží se vztahuje na vady materiálu, vady funkční, nebo vady vzniklé při výrobě.
  Prodávající v žádném případě neuznává záruku za vady vzniklé nekvalifikovanou obsluhou, neodborným a nešetrným zacházením se zbožím, použitím a instalací, jenž jsou v rozporu s pokyny výrobce. Záruka se rovněž nevztahuje na škody v důsledku živelných katastrof, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo použití při extrémních podmínkách, v případech neoprávněného zásahu do zboží a nebo na opotřebení užíváním a na životnost výrobku.
 8. Kupující je povinen zboží, jehož vady jsou uplatňovány v rámci reklamačního řízení, předat prodávající za těchto podmínek:
  • uvedení jména, adresy, IČO/DIČ kupujícího,
  • soupis reklamovaného zboží s uvedením výrobních čísel, číslo a datum prodejní faktury,
  • dodací, resp. záruční list,
  • zboží musí být dodáno v originálním obalu včetně příslušenství,
  • díly citlivé na elektrický náboj musí být opatřeny antistatickým obalem,
  • detailní popis zjištěných závad ke každému kusu či dílu samostatně,
  • vrácení veškeré dokumentace poskytnuté prodávajícím kupujícímu při dodání zboží.
  Prvky používané k další montáži je kupující povinen nejdříve přezkoušet a teprve potom použít. (Nelze uznat reklamaci na prvky již např. pájené.) Uznání či neuznání vad a jejich odstranění ve smyslu záručních podmínek, posoudí odborní pracovníci servisního střediska a toto posouzení sdělí písemně kupujícímu.
 9. Prodávající v žádném případě nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností a škod způsobených v důsledku neodborného používání zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími vlivy, událostmi a chybnou manipulací. Na vady takto vzniklé se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruka se nevztahuje ani na zboží při prodeji označené jako zlevněné nebo použité.
 10. V těch případech, kdy prodávající konkrétně nezjistí vady kupujícím uváděné ani po provedení příslušných testů, je oprávněn vrátit kupujícímu reklamované zboží zpět, přičemž náklady spojené s testováním a přepravou zboží hradí kupující. Náklady na 1 hodinu práce budou účtovány ve výši: 400 Kč. Jedná se zejména o tyto případy:
  • chybné použití v rozporu s dokumentací,
  • chybná instalace včetně nevhodného síťového napětí,
  • mechanické poškození,
  • poškození povětrnostními vlivy,
  • reklamované vady nejsou zjištěny.
 11. Reklamace bude vyřízena do třiceti dnů od jejího uplatnění u prodávajícího nebude - li povaha věci vyžadovat jinak. Tato doba se nezapočítává do záruční lhůty a kupující dostane potvrzení o tom, kdy reklamační právo uplatnil.
 12. Pro případy v tomto reklamačním řádu neupravené platí přiměřeně ust. § 409 - 470 ObZ a § 612 - 627 občan. zákoníku, přičemž prodávající i kupující jsou tímto reklamačním řádem vázáni.

Kontakt

 

DTcars Transport s.r.o. 

Webovky Pro Vás

×
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Další informace
Cookies
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Quantcast
OK
Odmítnout