DTcars Transport s.r.o. Česká Skalice +420 601 383 417 dispecink@autodoprava-dtcars.cz NONSTOP dispečink 24 hod

Přeprava nebezpečného nákladu třídy ADR

Přeprava nebezpečných látek je upravena Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných materiálů známou pod zkratkou ADR.


DTcars Transport s.r.o. má oprávnění pro transport nebezpečného nákladu třídy ADR:

  • 1. třída - nemáme oprávnění
  • 2. třída - máme oprávnění
  • 3. třída - máme oprávnění vyjma transportu radioaktivních látek

Obecné rozdělení nebezpečného odpadu


Podle evropské dohody o přepravě nebezpečných látek se tyto látky řadí do devíti tříd. Některé se dále dělí na podtřídy, ze kterých lze odvodit i nebezpečnost látky. Ke každé číselné kombinaci podtřídy je přiřazen symbol. Jedná se o bezpečnostní značku ve tvaru čtverce otočeném o 45 °, tedy na roh.

ADR třída 1
Výbušné látky a předměty
Dělí se dále na podtřídy 1.1 až 1.6, a podtřídy se dále doplňují písmeny A až S.

ADR třída 2-5
Hořlavé látky a předměty
Dělí se na plyny, hořlavé kapaliny, tuhé látky, samozápalné látky, látky 
podporující hoření a organické peroxidy.

ADR třída 6-9
Látky nebezpečné pro zdraví
toxické látky, infekční látky, radioaktivní látky, žíravé a jinak nebezpečné látky
 
DTcars Transport s.r.o. 
Copyright © 2020

Webovky Pro Vás